Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CTCTUBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Công văn số: 491/PGDĐT-TH Khánh Vĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 2021 V/v " Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CTCTUBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa" CV 491.signed.signed.pdf