Số: 447/PGDĐT-TH Khánh Vĩnh, ngày 23 tháng 8 năm 2021 V/v thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Số: 447/PGDĐT-TH Khánh Vĩnh, ngày 23 tháng 8 năm 2021 V/v thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. CV 447.signed.signed.pdf

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Loi keu goi Tong Bí thu.pdf