Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND, ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 – 2022 của huyện Khánh Vĩnh. Căn cứ dự kiến kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 Trường Mầm non Hương Sen xây dựng kế hoạch số: 20/KH-MNHS Giang Ly, ngày 09 tháng 7 năm 2021 về  KẾKế hoạch tuyển sinh mầm non, năm học 2021 – 2022.

Kế hoạch tuyển sinh mầm non của trường Mầm non Hương Sen năm học 2021– 2022 với những nội dung như sau: KE HOACH TUYEN SINH(HSEN)2021-2022.signed.signed.pdf