Thông báo số:180 /TB-UBND Khánh Vĩnh về Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp nghe Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện báo cáo tình hình công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022.