Công điện số 05/CĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 24 tháng 7 năm 2021 về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung công điện CĐ 05.signed.pdf