Công văn khẩn số 1726 của UBND huyện Khánh Vĩnh về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Nội dung công văn 1726ub.signed.pdf