Công văn của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số: 453/PGDĐT-TH Khánh Vĩnh, ngày 25 tháng 8 năm 2021 về tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. CV 453.signed.signed (1).pdf

Công điện số 08/CĐ-CTUBND Khánh Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2021 về tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới CĐ 08.signed.pdf