Kế hoạch số 1063/KH-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2021 về truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022.

Nội dung kế hoạch KH1063-BYT.pdf