thực hiện Quyết định số 205/QĐ-SNV ngày 26/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh; UBND huyện điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh.

1. Kế hoạch số: 1602a/KH-UBND về Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021. 1602a1.pdf

2. Công văn số: 173/TB-UBND huyện Khánh Vĩnh về: Điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo Năm học 2020 - 2021 thuộc UBND huyện Khánh Vĩnh.173.signed.pdf

3. Công văn số: 481/PGDĐT-TCCB Khánh Vĩnh về: Niêm yết kế hoạch tuyển dụng Viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Năm học 2020 – 2021. CV 481.signed.signed.pdf

4. Phụ lục, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên - nhân viên sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 Phu lục 1 tuyen dung NH 20-21(Theo TT Moi) (1).xlsx

5. Phiếu đăng ký dự tuyển Phụ lục 2-Phiếu ĐK dự tuyển.docx

6. Mẫu SYLL mẫu HS02-VC của BNV SYLL mẫu HS02-VC của BNV.doc