Thông báo 138/ TB _UBND huyện Khánh Vĩnh ngày 14/7/2021  về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chóng dịch bệnh ở người huyện Khánh Vĩnh.

Nội dung của công văn 138tb.signed.pdf