Công văn 413/PGDĐT Khánh Vĩnh, ngày tháng 8 năm 2021 về triển khai thực hiện Thông báo 149/TB-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện Khánh Vĩnh.

Nội dung công văn: CV 413.signed.signed.pdf