Công văn 413/PGDĐT Khánh Vĩnh ngày 02 tháng 8 năm 2021 V/v phối hợp tuyên truyền QR Code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.

Nội dung công văn CV 406.signed.signed.pdf