Thông báo số 27/ TB-PGDĐT Khánh Vĩnh ngày 23 tháng 7 năm 2021 về việc tạm dừng tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung thông báo TB 27.signed.signed.pdf