Công văn KHẨN của Phòng GD&ĐT Khánh Vĩnh về công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại các đơn vị trường học trực thuộc.

Công văn số: 481/PGDĐT-TCCB Khánh Vĩnh, ngày 08 tháng 9 năm 2021 V/v niêm yết kế hoạch tuyển dụng Viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Năm học 2020 – 2021 . CV 481.signed.signed.pdf