Thông báo 124-TB/TU Khánh Hòa ngày 26 tháng 7 năm 2021 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung thông báo: 124_TBKL.pdf