Thông báo số:181/TB-VPCP  ngày 09 tháng 7 năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung thông báo181_TB-VPCP_09072021_2-signed.pdf